2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Cytotoxic evaluation of rice field frogs (Fejervarya limnocharis) from gold mine area with arsenic contamination 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Nucleus 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Archana Sharma Foundation of Calcutta 
     ISBN/ISSN 0976-7975 
     ปีที่ 29 
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 181-189 
     บทคัดย่อ Abstract The objectives of this study were to investigate chromosomal aberrations in rice field frogs (Fejervarya limnocharis) from gold mine area compared to those from non-affected area. Three frogs were collected from each site, and chromosomal aberrations were studied in their bone marrow. Arsenic (As) was also measured in water and sediment from both areas. The average arsenic concentra- tions in samples from the gold mine and the non-affected areas were 0.03 ± 0.003 mg/L and not detected in water and 351.59 ± 5.73 and 1.37 ± 1.07 mg/kg in sediment, respectively. The values in the gold mine were still higher than that allowed by the water and soil quality standards;however, the As concentrations in the samples from the non-affected area were acceptable. The average concentrations of As in the frog samples from the gold mine and the non-affected areas were 0.35 ± 0.33 and 0.07 ± 230.01 mg/kg, respectively, which were both lower than the standard of As contamination in food. The diploid chromosome number of frogs in both areas was 2n = 26, and 26 the percentage of chromosomal breakages in rice field frogs in the gold mine area was higher than in the non- affected area. There were seven types of chromosomal aberrations observed: single chromatid gap, isochromatid gap, single chromatid breaks, deletion, fragmentation, centric fragmentation and polyploidy. The most common chromosomal aberration in the samples from the affected area was the single chromatid gap. The difference in the percentages of chromosomal breakages in rice field frogs from each area was statistically significant (p<0.05). 
     คำสำคัญ Cytotoxic evaluation  Chromosomal aberration  Arsenic  Fejervarya limnocharis  Gold mining 
ผู้เขียน
567020067-6 นาย สมศักดิ์ อินทมาต [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0