2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genetic Differentiation and Bioaccumulation Factor After Heavy Metal Exposure in Edible Aquatic Plants Near a Municipal Landfill  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร EnvironmentAsia 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน september
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study investigated heavy metal contamination levels and the related genetic differentiation in Limnocharis flava and Marsilea crenata near a municipal landfill compared with those in a reference area using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) and inter-simple sequence repeats (ISSR) analysis. With the exception of Mn concentration in the water, the heavy metal concentrations (As, Cd, Pb, Cr, Mn and Zn) in the water and sediment of the landfill and reference areas were lower than the standards of Thailand. The heavy metal concentrations in the sediment from the landfill area were significantly higher than those from the reference area, except for Mn. In L. flava and M. crenata from both areas, As, Pb and Cr concentrations were higher than the food standards of FAO/WHO. In the landfill area, the highest bioaccumulation factor (BAF) values for As (3.92±0.80), Cd (3.23±0.77), Pb (1.51±0.08) and Mn (1.47±0.46) were found in M. crenata. The highest BAF values for Cr (0.80±0.60) and Zn (6.97±0.47) were found in L. flava. The genetic similarity values ranged from 0.56-0.99 in L. flava and from 0.71-0.98 in M. crenata. This result suggested that the heavy metal concentrations in the 2 aquatic plant species might be a factor in genetic differentiation. M. crenata might be better able than L. flava to endure the harsh conditions and adapt to survive in the municipal landfill area. M. crenata is suggested for use in phytoremediation of As, Cd, Pb and Mn. 
     คำสำคัญ Limnocharis flava, Marsilea crenata, Heavy metal, ISSR marker, DNA change 
ผู้เขียน
597020031-0 น.ส. พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
567020067-6 นาย สมศักดิ์ อินทมาต
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0