2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อ Quadriceps ในเพศหญิงที่วัยแตกต่างกัน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ ๑ (NCPA2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 พฤศจิกายน 2558 
     ถึง 18 พฤศจิกายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 235 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทคัดย่อ วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการหดตัวสูงสุด (Maximum voluntary isometric contraction, MVIC) ของกล้ามเนื้อ Quadriceps ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อ 3 มัด คือ Vastus medialis (VMO), Rectus femeris (RF)และ Vastus lateralis (VL) ในอาสาสมัครเพศหญิง จำนวน 30 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มแบ่งตามช่วงอายุ กลุ่มที่ 1 อายุระหว่าง 30-39 ปี กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 40–49 ปีและกลุ่มที่ 3 อายุระหว่าง 50–59 ปี ในการทดสอบใช้ surface EMG ในการบันทึกค่าสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อหรือค่าการทำงานของกล้ามเนื้อ Quadriceps ทั้ง 3 มัด เลือกทดสอบขาข้างที่ถนัด ท่าเริ่มต้นให้อาสาสมัครนั่งลำตัวตรง กอดอก ขาลอยพ้นพื้นสะโพกและเข่างอ 90 องศา ขณะบันทึกให้อาสาสมัครออกแรงเหยียดเข่ามากที่สุดโดยมีแรงต้านที่มุม 60 องศาเป็นเวลา 3 วินาที บันทึกค่าสัญญาณไฟฟ้าเป็น root mean square (RMS) ทดสอบ 3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ย จากนั้นปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นร้อยละของค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index, BMI) ของแต่ละคน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย one-way ANOVA และใช้ Bonferroni post hoc test ในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ข้อค้นพบ การเปรียบเทียบค่าร้อยละ RMS ของ MVIC ของกล้ามเนื้อ VMO, RF และ VL ต่อ BMI ในระหว่างกลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามพบว่ากล้ามเนื้อ VMO ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 มีค่า RMS ของการหดตัวสูงสุดลดลงคือ ร้อยละ 1.62, 1.37 และ1.15 mv/(kg/m2)ตามลำดับ ส่วนกล้ามเนื้อ RF ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าใกล้เคียงกันมาก สำหรับกล้ามเนื้อ VL ในกลุ่มที่ 1 และ 2 มีค่าใกล้เคียงกัน และกลุ่มที่ 3 มีค่าต่ำที่สุด ข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้ พบการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อ VMO, RF และ VL ในแต่ละกลุ่ม มีค่าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม กล้ามเนื้อ VMO มีแนวโน้มจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อมัดนี้มีแนวโน้มลดลงตามอายุ การศึกษานี้ยังมีข้อจำกัดของจำนวนอาสาสมัคร ดังนั้นการศึกษาในอนาคตควรเพิ่มจำนวนอาสาสมัครและขยายการศึกษาในผู้สูงอายุ คำสำคัญ การออกกำลังกายเข่า, กล้ามเนื้อ Quadriceps, การตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าอีเอ็มจี  
ผู้เขียน
555090023-9 น.ส. ปริญญาทิพย์ ทองด้วง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0