2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ต้นทุนการขนส่งที่เหมาะสม สำหรับการจัดเส้นทางและการจัดรถบรรทุกหลายขนาด โดยตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมโฆษะ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 8 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 38 - 43 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการจัดเส้นทางและการจัดรถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายขนาด ให้มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำที่สุด ด้วยการสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางและการจัดรถบรรทุกขนส่งสินค้าในการเดินทางเข้ารับสินค้าจากแหล่งผลิตทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศไทยมาเก็บยังศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคที่ 3 นครราชสีมาของบริษัทกรณีศึกษา การแก้ปัญหาจะพิจารณาการจัดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและการจัดรถบรรทุกสำหรับแต่ละเส้นทางที่ให้ค่าคำตอบคือ เส้นทางในการขนส่งสินค้า ประเภทของรถบรรทุก และปริมาณการขนส่งของรถบรรทุกแต่ละคัน จากการทดสอบความถูกต้องของตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม โด้วิธีการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าคำตอบของต้นทุนค่าขนส่งของตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มที่ได้จากโปรแกรม LINGO 11.0 กับต้นทุนค่าขนส่งที่บริษัทกรณีศึกษาคำนวณได้จากคำตอบของวิธีการจัดเส้นทางและวิธีการจัดรถบรรทุกเดียวกัน พบว่ามีค่าความแตกต่างที่ 0.08922 เปอร์เซ็นต์ สรุปว่าตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มที่สร้างขึ้นมีความถูกต้อง สามารถหาคำตอบสำหรับปัญหาได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถใช้กับสถานการณ์จริงได้ 
ผู้เขียน
575040048-5 นาย นราธิป สุพัฒน์ธนานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0