2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effectiveness of stretching exercise with deep and slow breathing for therapeutic enhancement: A qualitative study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 10th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) 
     สถานที่จัดประชุม Kuala Lumpur Convention Centre, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 2 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher Supplement of the journal of rehabilitation medicine 
     บทคัดย่อ Introduction/Background Stretching exercise is one type of the therapeutic exercise in physical therapy used for releasing muscle tension; however, the deep-slow breathing pattern (DSB) which are widely used to promote relaxation and homeostasis in a variety conditions/diseases are still less for applying with that exercise. Further, because the natural breathing pattern is different in person, the technique applied to guide them take DSB without the feeling to promote sympathetic response are the keystone as well. Thus, this study aimed to examine the factors associated with the effect of stretching exercise with DSB to promote relaxation. Material and Methods Healthy participants with aged 20-23 years were recruited to perform stretching with DSB at right upper Trapezius muscle. The intervention using to guide them consisted of the guideline paper with picture, verbal instruction, and the video clip; the muscle tension scored by applying the visual analog scale (VAS) and the interview were recorded as the qualitative data. Results The result showed the DSB pattern applied in the stretching was able to promote relaxation and decrease muscle tension. However, the verbal instruction, the manual guideline with a picture, and the video clip to guide the exercise direction which were done respectively, were the essential tools to make them imagine and perform correctly without fear, compared with the video clip opened together with verbal instruction to guide them alone. Conclusion In conclusion, The DSB can promote relaxation and reduce tension when was used with stretching exercise; nevertheless, the techniques using to guide the practice were also an important element of the intervention. Therefore, the practitioner should concern about these factors for the result of relaxation during exercise as one of the alternative methods of the physical therapy for therapeutic enhancement. 
ผู้เขียน
567090005-6 น.ส. กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0