2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 567090005-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KULWARANG WONGWILAIRAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 117/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาการออกกำลังกายแนวใหม่สำหรับพนักงานสำนักงาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of an innovative exercise for office workers 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 เมษายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์ ตามคำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 187/2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคต้น             รหัสทุน 58112104
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Muscle stretching with deep and slow breathing patterns: a pilot study for therapeutic development  
ชื่อวารสาร Journal of Complementary and Integrative Medicine. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร De Gruyter 
ISBN/ISSN epub ahead of print_ISSN (online)1553-3840  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 July 2018 
ปีที่   ฉบับที่ 20170167 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 1-9  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effectiveness of stretching exercise with deep and slow breathing for therapeutic enhancement: A qualitative study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม 10th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine World Congress (ISPRM 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) 
สถานที่จัดประชุม Kuala Lumpur Convention Centre, Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur  จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher Supplement of the journal of rehabilitation medicine 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Application of Neck Stretching With Mindfulness Breathing on the Alteration of Muscle Tension and Surface Electromyography  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 40  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสำรวจความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มแรงงานจักสานกระติบข้าว (A survey study of musculoskeletal disorders among Kratib(rice keeper) basketwork workers) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย(สคบท) 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2557  Proceeding Paper Issue 978-616-91899-1-6 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 216-223  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระดับความรู้สึกปวด และการจัดการความปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อคอและบ่าในกลุ่มอาชีพจักสาน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย(สคบท)  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
Proceeding Paper Volume 2557   Proceeding Paper Issue 978-616-91899-1-6  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 235-242  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper