2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสำรวจความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มแรงงานจักสานกระติบข้าว (A survey study of musculoskeletal disorders among Kratib(rice keeper) basketwork workers) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย(สคบท) 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 
     ถึง 21 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2557 
     Issue (เล่มที่) 978-616-91899-1-6 
     หน้าที่พิมพ์ 216-223 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555090021-3 น.ส. ณัฐพร โรจนภานุรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
555090035-2 น.ส. พรรษา วงค์ไชย
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567090005-6 น.ส. กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0