2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555090021-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐพร โรจนภานุรัตน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTAPORN RODJANAPANURAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และความเสี่ยงทางกายศาสตร์กาทำงานในกลุ่มแรงงานจักสานกระติบข้าว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Musculoskeletal disorders and ergonomics risk among Kratib (rice keeper) basketwork workers 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 สิงหาคม 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อรวรรณ บุราณรักษ์ คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 279/2555 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสำรวจความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในกลุ่มแรงงานจักสานกระติบข้าว (A survey study of musculoskeletal disorders among Kratib(rice keeper) basketwork workers) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย(สคบท) 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 2557  Proceeding Paper Issue 978-616-91899-1-6 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 216-223  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระดับความรู้สึกปวด และการจัดการความปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อคอและบ่าในกลุ่มอาชีพจักสาน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 ถึง 21 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย(สคบท)  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
Proceeding Paper Volume 2557   Proceeding Paper Issue 978-616-91899-1-6  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 235-242  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper