2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระดับความรู้สึกปวด และการจัดการความปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อคอและบ่าในกลุ่มอาชีพจักสาน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เรื่อง “การพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย(สคบท)  
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยธนบุรี  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 
     ถึง 21 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2557  
     Issue (เล่มที่) 978-616-91899-1-6  
     หน้าที่พิมพ์ 235-242 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้สึกปวดและวิธีการจัดการความปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อคอและบ่าในกลุ่มอาชีพจักสาน ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจำนวน 60 คน ณ ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรวัดระดับความรู้สึกปวดด้วยสายตา (Visual Analog Scale: VAS) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยของระดับความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อคอและบ่าในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา อยู่ในระดับเล็กน้อยจนถึงปานกลาง (mean + SD= 4.77+2.21) การจัดการความปวดเรื้อรังบริเวณคอและบ่าที่เลือกใช้มากที่สุด คือ การนวด (ร้อยละ 48.3) รองลงมาคือ การใช้ยาแก้ปวด (ร้อยละ25) การพบแพทย์ (ร้อยละ 16.7) และการนอนพัก (ร้อยละ 10) ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขในการส่งเสริมและออกแบบวิธีการจัดการความปวดในกลุ่มอาชีพจักสานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คำสำคัญ: อาชีพจักสาน ปวดเรื้อรัง การจัดการความปวด ระดับความรู้สึกปวด  
ผู้เขียน
555090035-2 น.ส. พรรษา วงค์ไชย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
555090021-3 น.ส. ณัฐพร โรจนภานุรัตน์
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567090005-6 น.ส. กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0