2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Application of Neck Stretching With Mindfulness Breathing on the Alteration of Muscle Tension and Surface Electromyography  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 
     ถึง 15 มีนาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 40 
     Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ This study aimed to compare the effect of neck stretching with mindfulness breathing toward the change of muscle tension and surface Electromyography. Totally 16 female healthy participants with aged 20-25 years were recruited from no experience of Anapanasati practice and randomized allocation into two groups (8 for each group). An intervention group (IG) was executed four times of the stretching at right upper Trapezius muscle with one-time of deep and slow breathing during the holding period of stretching. The control group (CG) performed meditation (anapanasati) alone in the same period. Pre- and post-test were measured immediately for three times by using the muscle tension score and the root mean square (RMS) of surface Electromyography (sEMG). The results showed that the IG was more decreases the muscle tension scores than the CG. Yet; the RMS was tended to decrease in the IG; whereas the CG was tended to no change. 
ผู้เขียน
567090005-6 น.ส. กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0