2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Muscle stretching with deep and slow breathing patterns: a pilot study for therapeutic development  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กรกฎาคม 2561 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Complementary and Integrative Medicine. 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร De Gruyter 
     ISBN/ISSN epub ahead of print_ISSN (online)1553-3840 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 20170167 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า 1-9 
     บทคัดย่อ Background: Chronic neck pain is frequently found in office workers affecting quality of life; also, stress is one participating factor. Though stretching incorporating deep-slow breathing (DSB) has benefits on health, an effective and suitable technique for office workers to perform in the workplace is a gap in need of fulfilment. Methods: We explored the effective pattern of stretching with DSB to reduce neck tension and promote relaxation within the shortest time. Thirty-two female participants with neck tension were allocated into two steps totaling five patterns (n=8 for each pattern). Firstly, they performed two patterns; two other patterns were developed and compared with DSB alone. Muscle tension, pain score, and heart rate variability (HRV) were immediately measured. Results: All patterns performed with the eyes closed decreased muscle tension more than those performed with the eyes open; the pain amid all stretching groups subsequently decreased. Only a bout of slow stretching, performed synchronously with the eyes closed along with a period of deep inhalation increased the parasympathetic activity of HRV; an increase in pain was reported after stretching. Conclusions: A slowed and synchronized pattern between stretching with DSB and eyes closed period, performed at least four times repeatedly rendered benefits in reducing neck pain and tension, in addition to promoting relaxation within a short period; however, the DSB pattern and the feeling of the stretched muscle to promote relaxation were individual differences. Thus, future studies should come up with apposite training methods adjusted to fit individuals; self-awareness toward these aspects ought to be encouraged. 
     คำสำคัญ alternative therapy, health prevention, intervention development, mindfulness, self-awareness 
ผู้เขียน
567090005-6 น.ส. กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0