2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Ellagic Acid Prevents L-NAME-Induced Hypertension via Restoration of eNOS and p47phox Expression in Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มิถุนายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Nutrients 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN doi:10.3390/nu7075222 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน july
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 5265-5280 
     บทคัดย่อ The effect of ellagic acid on oxidative stress and hypertension induced by Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME) was investigated. Male Sprague-Dawley rats were administrated with L-NAME (40 mg/kg/day) for five weeks. L-NAME induced high systolic blood pressure (SBP) and increased heart rate (HR), hindlimb vascular resistance (HVR) and oxidative stress. Concurrent treatment with ellagic acid (7.5 or 15 mg/kg) prevented these alterations. Co-treatment with ellagic acid was associated with up-regulation of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) protein production and alleviation of oxidative stress as indicated by decreased superoxide production in the vascular tissue, reduced plasma malondialdehyde levels, reduced NADPH oxidase subunit p47phox expression and increased plasma nitrate/nitrite levels. Our results indicate that ellagic acid attenuates hypertension by reducing NADPH oxidase subunit p47phox expression, which prevents oxidative stress and restores NO bioavailability. 
     คำสำคัญ ellagic acid; high blood pressure; nitric oxide deficiency; NADPH oxidase; antioxidant 
ผู้เขียน
557070007-3 นาย เทวฤทธิ์ เบิกบาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577070001-7 นาย พัฒนพงษ์ บุญพรม
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557070037-4 นาย สราวุธ บรรบุผา
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0