2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Biochemical hydrogen and methane potential of sugarcane syrup using a two-stage anaerobic fermentation process 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ธันวาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Industrial Crops and Products 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsvier 
     ISBN/ISSN 0926-6690 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 82 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 88-99 
     บทคัดย่อ The potential of using a two-stage hydrogen and methane fermentation of sugarcane juice was studied.The effects of pure and mixed culture as inocula on hydrogen production were compared. Additionally, the effects of pure culture inocula form, i.e., free cells or immobilized cells of Clostridium butyricum TISTR1032 was compared to different forms of mixed cultures, i.e., granules or suspended cells of heat-treated upflow anaerobic sludge blanket (UASB) granules. The hydrogenogenic effluents from all treatments were used as substrates to evaluate the potential of methane production by non-pretreated UASB granules. Results showed that a pure culture gave a higher hydrogen production potential and a shorter lag time in comparison to mixed cultures. Immobilized cells of C. butyricum TISTR1032 gave a hydrogen production potential that was 1.2 times higher than that of free cells. However, there was no significant difference in hydrogen production potential of granules and suspended cells. Moreover, hydrogenogenic effluent from the first stage fermentation showed a high efficiency in methane production by non-pretreated UASB granules.Although fermentation of mixed cultures resulted in lower hydrogen yield, its hydrogenogenic effluent yielded a higher methane production than that of pure culture. Therefore, overall energy yield when using mixed cultures in hydrogen production stage was higher. The two-stage hydrogen and methane production process removed 94–95% of chemical oxygen demand (COD) resulting in energy recovery in the range of 12–13.4 kJ/gCODadded. Results indicated that the COD removal efficiency and the energy recovery from two-stage hydrogen and methane production was improved 6–7 fold when compared to hydrogen production alone. 
     คำสำคัญ Clostridium butyricum, Energy yield, Mixed cultures, Pure culture, UASB granules 
ผู้เขียน
557160005-6 พ.อ.ท. ชัชวินทร์ นวลศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0