2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Direct analysis of anthocyanins-rich Mao fruit juice using sample dilution method based on chromophores/fluorophores of both cyanidin-3-glucoside and pelargonidin-3-glucoside 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มีนาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Food Research Journal (IFRJ) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Food Research Journal Faculty of Food Science and Technology Universiti Putra Malaysia 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ anthocyanins, fruit juice, cyanidin, pelargonidin, pH-differential, absorption, fluorescence 
ผู้เขียน
557020018-8 น.ส. ทิติยา ศรีภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0