2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The relationship between c-myc amplification and human papillomavirus (HPV) infection of oral cancer in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Frontier in Cancer Research I: Systems Biology for Cancer Research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Meeting room 3A-C, Wechwichakarn Building, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2558 
     ถึง 8 พฤษภาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The malignant progression of HPV-infected cells in the oral cavity is likely to participate with alterations at the cellular genome level, commonly occurs through overexpression or activation of several proto-oncogenes. c-myc amplification appears to underlie most of c-Myc overexpression and subsequently moderate cyclin D1 amplification affecting different aspects of cell behaviors. The strong evidence showed that HPV16 infection is associated with c-myc amplification in cervical cancer, whereas in oral cancer is still limited. This study investigated the association of HPV infection with c-myc amplification and theirs correlation with c-Myc expression and cyclin D1 amplification. The extracted DNA from 148 formalin fixed paraffin embedded oral cancer tissue was examined for copy number of c-myc and cyclin D1 gene by real-time PCR (RT-PCR) and normal buccal cells were used as calibrators. c-Myc expression was determined by immunohistochemistry on tissue microarray. HPV infection was investigated by RT-PCR and in situ hybridization and reverse line blot hybridization for HPV genotyping. The relationship between HPV infection and c-myc amplification was analyzed. c-Myc expression, HPV infection and cyclin D1 amplification was statistical analyzed with c-myc amplification as well as histological grade. The result showed that HPV infection was 58.1% and HPV16 was most common found. Interestingly, HPV infection was not statistic significant associated with c-myc amplification (55.4%), whereas associated with cyclin D1 (27%). c-Myc expression was 74.8% and significant associated with c-myc amplification (87.1%). Additionally, c-Myc overexpression was more frequently found in cyclin D1 amplification (76.3%) and HPV infection (76.4%). Only cyclin D1 amplification was significant associated with poorly differentiated squamous cell carcinoma. This result showed that c-myc amplification in oral cancer might be activated by various factors including HPV infection which can promote c-Myc overexpression and cyclin D1 amplification and suggested that in HPV associated oral cancer, degree of oral malignancy might be more aggressive. 
ผู้เขียน
557070018-8 น.ส. จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0