2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Innovation for Social Change by Resistance Management: A Case of Thai Aged Society 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2016 International Conference on Information and Social Science (ISS 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Business Academics Consortium 
     สถานที่จัดประชุม Sapporo Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Sapporo, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2559 
     ถึง 26 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 31 
     Editors/edition/publisher Shigeki Yokoi, Nagoya University, Japan 
     บทคัดย่อ The society maintains its existence via a cycle of change that accelerated by Technology. To that effect, the social structure needs to be adjusted and dominates the people to adapt themselves to such a prevailing current of social change, thereby causing resistance to social change. This article aims to search an innovation to manage social change in such a creative manner so as to palliate social resistance by employing the phenomenon of social transformation into an aged society in Thailand with the target being the Next Generation of Elderly. This study employs a qualitative research by using Ethnographic Delphi Future Research to conduct the interviews of 20 selected experts qualified on the elderly issues. In so doing, issues as speculated by the experts for the inability to adjust on time by the social structure and the inability to adapt themselves on time by the Next Generation of Elderly with the social change, are to be used as evidence empirical. It is found out from the research that the resistance to social change exists at 2 levels, i.e. (a) at the collective level, it occurs as a result of rigid social structure with Unacknowledgement conditions resulting in a social friction consisting of obsolete policy and institutional agency not being able to realize policy; (b) at the individual level, it is deprivation of capability resulting in a social inertia consisting of physical and mental deprivation. The article has a conclusion of an analytical framework for resistance to social change and recommendation as a guideline for resistance management with the approaches of Node of Interaction and good usage of ICT. Thank you for the monetary support by Khon Kaen University on behalf of the Research and Training Center for Enhancing Quality of Life of Working Age People and the Development Science Program. 
ผู้เขียน
557080004-3 นาย มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Outstanding Paper Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล International Business Academics Consortium, Nagoya Institute of Technology, Japan 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 24 มิถุนายน 2559 
แนบไฟล์
Citation 0