2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Migration Process factors of Lao female workers in Udonthani, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 17th International Conference on Humanities and Social Science (HUSOC), 27-28 June 2016, Singapore 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Service 
     สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre 
     จังหวัด/รัฐ Singapore 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มิถุนายน 2559 
     ถึง 28 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17th 
     Issue (เล่มที่) 17 
     หน้าที่พิมพ์ 23-24 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The objective of research was to study on migration process factors of Lao female workers in Udonthani, Thailand. The methods of this study were usage in-depth interviews which participatory and non-participatory observation. Moreover, selected fifteen key informants of Lao female workers and be legal migrant registration working in Thailand by using Snowball Technique. The Snowball Technique was suitable to study for analysis of migration process both before and after working in Thailand. The results of study on migration process factors in Lao female workers have two factors such as push factor and pull factor. The push factors are including poverty, popularity and the lower wage rate compared with other countries, lack of incentives for career advancement and unsuitable employment policies. The pull factors are including the wages and salaries, which salaries in Thailand are higher than the home countries of migrants. The popularity and incentives from target countries for career advancements are the civilization and convenience on work. Furthermore, relatives and Friends from other and their village are also influenced for Migration.  
ผู้เขียน
575080100-5 Mr. CHANTHALA VANHNAHONG [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0