2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 575080100-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. CHANTHALA VANHNAHONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANTHALA VANHNAHONG
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา พัฒนาสังคม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสร้างเครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Social Network Construction of Lao Female Migrant Workers in Udon thani Province, Thailand 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 375/2558 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ธันวาคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 25 มกราคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 มีนาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 375/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย             รหัสทุน 58251105
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เครือข่ายทางสังคมของแรงงานสตรีลาวย้ายถิ่นในจังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2560 
ปีที่ ปีที 5  ฉบับที่ ฉบับที 2 
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ปัจจัยการย้ายถิ่นของแรงงานสตรีลาวในจังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการ CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 30 มกราคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม หลักสูตการพัฒนาชุมชน 
สถานที่จัดประชุม คณะมนุชยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัด/รัฐ ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 145-156  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Migration Process factors of Lao female workers in Udonthani, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม 17th International Conference on Humanities and Social Science (HUSOC), 27-28 June 2016, Singapore 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มิถุนายน 2559 ถึง 28 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Research & Development Service 
สถานที่จัดประชุม Nanyang Technological University, Nanyang Executive Centre  จังหวัด/รัฐ Singapore 
Proceeding Paper Volume 17th  Proceeding Paper Issue 17 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23-24  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract