2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยอนุภาคนาโนเงินโดยวิธีอิมพิแดนซ์สเปกโทรสโกปี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 21 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 37 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 705-708 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565040018-3 น.ส. ปัณฑรีย์ บุญมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
545040069-4 น.ส. ณัฏฐา ศักดิ์ศิลาพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0