2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545040069-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฏฐา ศักดิ์ศิลาพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTHA SAKSILAPORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก(2) ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลกระทบของสารเจือเงินอนุภาคนาโนที่มีต่อลักษณะของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่ผลิตด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF Ag NANOPARTICLE DOPANTS ON THE CHARACTERISTICS OF WO3 NANOFIBERS PRODUCED BY ELECTROSPINNING TECHNIQUE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2556 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 27 มีนาคม 2556 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 พฤษภาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 574/2555 ลว. 19 มิถุนายน 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2556 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบของสารเจือเงินอนุภาคนาโนที่มีต่อขนาดอนุภาคของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซดที่ผลิตด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556 (IE Network Conference 2013)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 ตุลาคม 2556 ถึง 18 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเอ-วัน รอยัล ครูส พัทยา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2556  Proceeding Paper Issue 11 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 103  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยอนุภาคนาโนเงินโดยวิธีอิมพิแดนซ์สเปกโทรสโกปี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 37  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 705-708  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper