2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Optimization of continuous ethanol fermentation from sweet sorghum juice by immobilized yeast cells under aerated culture 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 17th European Biotechnology Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม European Federation of Biotechnology 
     สถานที่จัดประชุม Krakow EXPO 
     จังหวัด/รัฐ Krakow, Poland 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 6 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 33 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ s94 
     Editors/edition/publisher New Biotehcnology 
     บทคัดย่อ Bioethanol has been used as an alternative energy source. To improve the ethanol production via continuous fermentation process, aeration was supplied during the fermentation. The continuous ethanol fermentation by Saccharomyces cerevisiae NP01 immobilized on sweet sorghum stalk pieces was carried out in a 0.78-L single tubular packed bed bioreactor. Firstly, effect of aeration rate on ethanol production efficiency of continuous fermentation was investigated at the dilution rate of 0.02 h-1, and sweet sorghum juice containing 230 g L-1 of sugar and 6 g L-1 of yeast extract was used as an ethanol production medium. The result showed that ethanol concentration (PE) and productivity (QP) under the aeration rate of 0.05 vvm were 29% higher than those under no aeration. Then, the initial sugar concentration and dilution rate under this aeration rate were optimized to obtain high ethanol production efficiency. Three responses, namely sugar consumption (SC), PE and QP, were appropriately set for the criteria to determine the optimum condition. According to response surface methodology, the quadratic models of responses were successfully developed. The optimum condition was initial sugar of 160 g L-1 and dilution rate of 0.05 h-1, which thus gave SC, PE and QP of 90.8%, 75.4 g l-1 and 3.72 g l-1 h-1, respectively at steady state. 
ผู้เขียน
537160011-9 นาย พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0