2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Inhibition of Nrf2 signaling system confers chemosensitizing effects via enhanced oxidant formation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ IS109 – IS115 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
575070054-2 นาย วชิรพงศ์ สมภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล งานวิจัยดีเด่น 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 11 กรกฎาคม 2559 
แนบไฟล์
Citation 0