2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575070054-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วชิรพงศ์ สมภักดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VACHIRAPONG SOMPAKDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 73/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การยับยั้งวิถี Nrf2 เพิ่มความไวตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยเพิ่มการสร้างออกซิแดนท์และไมโทคอนเดรียทำงานผิดปกติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Suppression of Nrf2 signaling system confers chemosensitizing effact in cholangiocarcinoma cells via enhanced oxidant formation and mitochondrial dysfunction 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2559 คำสั่งที่ 810/2559 ลว 16 พฤษภาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 กรกฎาคม 2559 คำสั่งที่ 1200/2559 ลว 12 กค 59
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 27 กรกฎาคม 2559
F แจ้งผลสอบ 27 กรกฎาคม 2559 สอบผ่านไม่มีแก้ไขผลการสอบExcellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 27 กรกฎาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1343/2558 ลว. 3 ส.ค.2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร คำสั่งที่ 1343/2558 ลว. 3 ส.ค.2558
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Inhibition of Nrf2 signaling system confers chemosensitizing effects via enhanced oxidant formation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 12 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ IS109 – IS115  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล งานวิจัยดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร