2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Highly Sensitive and Selective Method for the Determination of an Iodate in Water and Table Salt Samples Using Malachite Green-Based Spectrophotometry 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Analytical Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Japan Society for Analytical Chemistry 
     ISBN/ISSN 1348-2246 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ A simple, rapid, and sensitive malachite green-based spectrophotometric method for selective trace determination of an iodate is developed and presented for the first time. The reaction mixture was specifically involved in the liberation of iodine in the presence of an excess iodide in acidic condition following the instantaneous reaction between the liberated iodine and malachite green dye. The optimum condition was done with the buffer solution pH 5.2 in the presence of 40 mg L-1 potassium iodide and 1.5x10-5 M malachite green for 5 min incubation time. The iodate contents in some table salt samples were in the range of 26 to 45 mg kg-1, while those of drinking water, tap water, canal water, and seawater samples were not detectable (< 96 ng mL-1 of limits of detection, LOQ) with their satisfied method of recoveries between 93 % and 108 %. Results agreed with those obtained using ICP-OES for comparison.  
     คำสำคัญ Iodate, Iodide, Iodine, Malachite green, Water, Salt, Spectrophotometry 
ผู้เขียน
575020223-5 นาย มงคล คนขยัน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0