2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 575020223-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มงคล คนขยัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MONGKOL KONKAYAN
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมีสำหรับครู แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไอโอเดตให้มีสภาพไวและความจำเพาะสูงโดยอาศัยการดูดกลืนแสงของมาลาไคท์กรีนด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโทเมทรีและหาปริมาณไอโอเดตในน้ำ เกลือ และฟิล์มเสริม ไอโอเดตในพริก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) METHOD DEVELOPMENT FOR HIGHLY SENSITIVE AND SELECTIVE ANALYSIS OF IODATE USING MALACHITE GREEN-BASED SPECTROPHOTOMETRY AND DETERMINATION OF IODATE IN WATER TABLE SALT AND IODATE-DOPED EDIBLE FILM IN CHILLI 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 มีนาคม 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 191/2559 ลว 7 มี.ค. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 12 เมษายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 มิถุนายน 2559 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 430/2559 ลว 1 มิ.ย. 2559
F แจ้งผลสอบ 21 มิถุนายน 2559 GOOD
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 21 มิถุนายน 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 440/2558 ลว 19 พ.ค. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Highly Sensitive and Selective Method for the Determination of an Iodate in Water and Table Salt Samples Using Malachite Green-Based Spectrophotometry 
ชื่อวารสาร Analytical Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Japan Society for Analytical Chemistry 
ISBN/ISSN 1348-2246  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 July 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ