2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Changes in testicular function proteins and sperm acrosome status in rats treated with valproic acid 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Reproduction, Fertility and Development  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร CSIRO PUBLISHING 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Valproic acid (VPA), an anti-epileptic drug, reduces testosterone levels and sperm quality. However, the degree to which testosterone levels and sperm quality are decreased under VPA treatment needs to be clarified. The aim of the present study was to investigate the testicular proteins involved in testosterone synthesis and spermatogenesis, histopathology and sperm acrosome status in VPA-treated rats. Adult rats were divided into control and experimental groups (n =8 in each). Rats in the experimental group were treated with500 mg kg–1, i.p., VPA for 10 consecutive days. Expression of Ki-67, tyrosine phosphorylated proteinsand testicular steroidogenic proteins was examined. As expected, VPA-treated rats exhibited adverse changes in almost all reproductive parameters, particularly an increase in precocious acrosome reactions, compared with the control group. In addition, fibrosis of the tunica albuginea and tubule basement membrane was observed in testes from VPA-treated rats. Moreover, the expression of testicular Ki-67, cholesterol side-chain cleavage enzyme(P450scc) and phosphorylated proteins (41, 51 and 83 kDa) was decreased significantly in VPA-treated rats compared with control. In contrast, the expression of steroidogenic acute regulatory proteins in the VPA-treated group was significantly higher than in the control group. In conclusion, VPA treatment changes the expression of testicular proteins responsible for spermatogenesis and testosterone production, resulting in male infertility. 
     คำสำคัญ cytochrome P450scc (CYP11A1), Ki-67, steroidogenic acute regulatory protein (StAR), tyrosine testicular phosphorylated protein. 
ผู้เขียน
567070006-6 น.ส. วรรณิศา สุโขรัมย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0