2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อรถจักรยาน ร้านเจริญจักรยาน อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 15 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 765-773 
     Editors/edition/publisher คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทาง ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อรถจักรยาน ร้านเจริญจักรยาน อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อรถจักรยานเพื่อการใช้สอยทั่วไป ปั่นไปทำงาน ใช้เพื่อออกกำลังกาย ใช้กับคนในครอบครัว เป็นรถจักรยานประเภททั่วไป (แม่บ้าน) รถจักรยานเด็กเล็ก รถจักรยานเสือภูเขา โดยส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อรถจักรยานด้วยตัวเอง เหตุผลที่ลูกค้าส่วนใหญ่มากซื้อรถจักรยานที่ร้านเจริญจักรยาน เพราะมีรถจักรยานให้เลือกหลายรุ่น/ยี่ห้อ ราคาถูก คนรู้จักแนะนำ และเจ้าของร้านมีความเป็นกันเอง การลดราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของผู้ที่มาซื้อรถจักรยาน ร้านเจริญจักรยาน เป็นอย่างมาก และการบริการที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นส่วนใหญ่ 
ผู้เขียน
575740202-2 นาย พงษ์เทพ ธีรกุลเชษฐ์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0