2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจัดซื้อเมล็ดกาแฟ ด้วยผังกระบวนการ ของธุรกิจภายใต้ระบบ INTEGRATION DEFINITION FOR FUNCTION MODELING (IDEF) : กรณีศึกษา บริษัทคอฟ เฟ ลิซ จำกัด จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 The 4th Annual National Conference on Business and Accounting 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 
     ถึง 15 พฤษภาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 137-148 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บริษัทคอฟ เฟ ลิซ จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจค้าส่งเมล็ดกาแฟ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์รวมธุรกิจกาแฟ ครบวงจร ทำธุรกิจขายส่งวัตถุดิบสำหรับร้านกาแฟ ได้แก่ เครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟและเครื่องปั่นคุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ อุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในร้านกาแฟ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ กาแฟคั่วสดใหม่ ชา โกโก้ ซอสเข้มข้น ไซรับ และอื่นๆสำหรับร้านกาแฟ เพื่อส่งไปยังร้านกาแฟสดและลูกค้า ในจังหวัดขอนแก่น และอีกหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งหมด 2,737 ราย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบริษัทคอฟ เฟ ลิซ จำกัด ได้เผชิญกับปัญหาความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง ที่มากเกินไป ดังจะเห็นได้จากข้อมูลสินค้าคงคลังของบริษัท ในปี 2556 – 2558 เป็นจำนวนมูลค่าทั้งสิ้น 891,149 บาท หรือ 1,924.52 กิโลกรัม ส่งผลให้ต้นทุนในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของสินค้าเสื่อมสภาพ เป็นจำนวนเงิน 445,574 บาท ซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสียมากด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานกระบวนการจัดซื้อเมล็ดกาแฟ ด้วยผังกระบวนการของธุรกิจภายใต้ระบบ Integration Definition for Function Modeling (IDEF) เพื่อแสดงกระบวนการทางธุรกิจ ทั้งการไหลของวัสดุ และการไหลของสารสนเทศ เพื่อจำลองกระบวนการในสถานการณ์การดำเนินงานจริง เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารและประสานงานภายในห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และคาดว่าจะลดความสูญเปล่าจากกระบวนการจัดซื้อให้น้อยลง 
ผู้เขียน
575740469-2 นาย อานนท์ เจิดพงศาธร [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0