2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN 08595992 
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 6 คน โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์โพรโทคอลการแก้ปัญหาของนักเรียน โพรโทคอลการสัมภาษณ์นักเรียนและผลงานนักเรียน โดยอาศัยกรอบแนวคิดของ Mangal มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ในชั้นเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดพบกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) การรับรู้ นักเรียนรับรู้ปัญหาผ่านการอ่านสถานการณ์ปัญหาร่วมกับสื่อหรือการคำนวณเชิงสัญลักษณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างคร่าวๆ ทำให้นักเรียนได้รับข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติร่วมของเลขยกกำลัง 2) การทำให้เป็นนามธรรม นักเรียนสังเคราะห์คุณสมบัติร่วมระหว่างเลขยกกำลัง และ 3) การทำให้เป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป นักเรียนสรุปหรือสร้างนิยาม หลักการ กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งแสดงแทนคุณสมบัติร่วมระหว่างเลขยกกำลังทำให้เกิดเป็นความคิดรวบยอด 
     คำสำคัญ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์, วิธีการแบบเปิด  
ผู้เขียน
565050275-7 น.ส. นลินทิพย์ วงษาพัด [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0