2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 Indicators of Learning Leadership for School Administrators in the Office of Secondary Educational Service Area 25  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะแรกเป็นการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโดยการวิเคราะห์จากเอกสารเชิงทฤษฎี เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดตัวบ่งชี้ และการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ ระยะที่สองเป็นการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.989 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียนและสหวิทยาเขต โดยใช้สัดส่วนจำนวน 520 คน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นสถิติพรรณนา และสถิติอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม SPSS 17.0 และ M PLUS7.0 จากการศึกษา พบว่า 1) ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ ปรากฏว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 37 ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้การบูรณาการ จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้การเรียนรู้เป็นทีม จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% 2) โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคว์สแคว์ (X2) เท่ากับ 151.397 ค่าองศาอิสระ (Df) เท่ากับ 126 ค่านัยสำคัญทางสถิติ (P-Value) เท่ากับ 0.0612 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.020 ค่าดัชนีรากที่สองกำลังสองเฉลี่ย (SRMR) เท่ากับ 0.012 ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.998 ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (TLI) เท่ากับ 0.997 
     คำสำคัญ ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำการเรียนรู้, ตัวบ่งชี้, ผู้บริหารสถานศึกษา, ความคิดสร้างสรรค์ 
ผู้เขียน
575050269-3 นาย จิรวัฒน์ วงษ์คง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0