2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 575050269-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิรวัฒน์ วงษ์คง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JIRAWAT WONGKHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INDICATORS OF LEARNING LEADERSHIP FOR SCHOOL ADMINISTRATOR UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 25 
รายละเอียด บริการฯ แผน ก ค.พิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2559 คำสั่ง ศศ.บศ. 136/2559 ลว. 25 ม.ค. 2559
D อนุมัติเค้าโครง 15 กุมภาพันธ์ 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2559 คำสั่ง ศศ.บศ. 318/2559 ลว. 30 พ.ค. 2559
F แจ้งผลสอบ 14 มิถุนายน 2559 excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 26 กันยายน 2559 เสนอ กก.คณะ อนุมัติจบ เมื่อ 28 ต.ค. 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ คำสั่ง ศศ.บศ.221/2559 ลว. 10 มี.ค. 2559 (เปลี่ยนจาก อ.ดร.วายุ กาญจนศร)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย             รหัสทุน 58251109
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 Indicators of Learning Leadership for School Administrators in the Office of Secondary Educational Service Area 25  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ