2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3223   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Kanokorn Somprach 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การบริหารและการจัดการ     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607050042-8  Ms. VATHANAVANH SAYASANE  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
607050033-9  นาย ยิ่งสรรค์ หาพา  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
617050039-8  นาย สำเร็จ นางสีคุณ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.347/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563  
625050053-1  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ชัย บุราณรมย์  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 312/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
625050056-5  นาย สิทธิศักดิ์ พิบูลรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่ง ศศ.บศ.351/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563  
625050168-4  Miss YEE LAY KYAW  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่ง ศศ.บศ. 302/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
617050036-4  น.ส. นริศรา ทองยศ  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 340/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
625050045-0  น.ส. นภัสรัญช์ สุขเสนา  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ.390/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563  
625050054-9  ว่าที่ ร.ต. ศิวพล คำแพง  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 310/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
625050061-2  นาย อธิวัฒน์ ยางคำ  คณะศึกษาศาสตร์  บริหารการศึกษา  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่ง ศศ.บศ. 335/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 Indicators of Learning Leadership for School Administrators in the Office of Secondary Educational Service Area 25  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2559 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำงาน (SOFT SKILLS) ของครูผู้ช่วยในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Indicators of Soft Skills for Assistant Teachers in Primary Schools in The Northeast of Thailand 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2560 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ องค์ประกอบของสัมฤทธิผลการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Components of Learning Achievement Outcome to be the Innopreneur) 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1906-3180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลต่อการเกิดแบรนด์ของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์)  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2561 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการสอนที่มีประสิทธิผลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กันยายน 2561 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL OF STRATEGIC LEADERSHIP AFFECTING THE EDUCATIONAL QUALITY ACCORDING TO STANDARD FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม International Conference on New Horizons in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กรกฎาคม 2560 ถึง 19 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Association of Science, Education and Technology (TASET), Vienna University of Technology, Sakarya University, Istanbul University and Governors State University 
สถานที่จัดประชุม Berlin, Germany.  จังหวัด/รัฐ Berlin, Germany. 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Essential School Leadership for School Principals in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม INTE International Conference on New Horizons in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม SAKARYA UNIVERSITY 
สถานที่จัดประชุม SAKARYA UNIVERSITY,Paris  จังหวัด/รัฐ Paris,France 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue October, 2018 and January 2019 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper