2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Essential School Leadership for School Principals in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม INTE International Conference on New Horizons in Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม SAKARYA UNIVERSITY 
     สถานที่จัดประชุม SAKARYA UNIVERSITY,Paris 
     จังหวัด/รัฐ Paris,France 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 20 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่) October, 2018 and January 2019 
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research aimed to: 1) Investigate the primary and secondary components of essential leadership among primary school principals and 2) Study different aspects of essential leadership and their correlation with empirical evidence in the primary school context. The data was collected via a 5-point rating scale questionnaire with a reliability of 0.978. Multi-stage random sampling was used to select 560 school principals from the northeastern region of Thailand. An automatic program was used for data analysis and yielded the following results: 1) The following five primary components of essential leadership were observed, along with their sub-components: (1) Learning leadership was comprised of 6 primary factors, which were a learning-friendly environment, team learning, integration, application of technology in the workplace, creativity, and self-directed learning; (2) Strategic leadership had 3 primary factors, namely, organizational direction, strategic action, and tracking and evaluating strategies; (3) Technological leadership consisted of 4 primary factors, including applying technology to teaching and learning, applying technology to school management, applying technology to evaluation, and practicing ethics when using technology; (4) Collaborative leadership consisted of 5 primary factors, namely, rotating leadership roles, shared decision-making, networking and team building, ability to communicate, and ability to make change; and (5) Ethical leadership had 5 primary factors, which were trustworthiness, justice, responsibility, respect, and good citizenship. 2) The aforementioned aspects of essential leadership among school principals were found to be relevant to empirical evidence according to set standards. Statistical findings were: Qi-Square (χ2) = 94.294, df =89, P-Value = 0.253, RMSEA= 0.013, SRMR = 0.019, CFI = 0.999, and TLI = 0.998. 
ผู้เขียน
595050130-6 น.ส. ยุพิน พวงแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0