2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050130-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ยุพิน พวงแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss YUPIN PUANGKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ภาวะผู้นำที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ESSENTIAL SCHOOL LEADERSHIP FOR SCHOOL PRINCIPALS IN THE NORTHEAST 
รายละเอียด ป.โทบริหาร โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.247/2561 ลว. 31 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 มีนาคม 2561 turnitin 28%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.516/2561 ลว. 14 สิงหาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 20 สิงหาคม 2561 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กันยายน 2561 เสนอ กก.คณะอนุมัติ 24 ต.ค. 2561
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.74/2561 ลว.26มิ.ย.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 228/2561 ลว. 30 พ.ค. 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 228/25เปลี่ยนจาก อาจารย์ ดร.สิทธิชัย สอนสุภี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Essential School Leadership for School Principals in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม INTE International Conference on New Horizons in Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม SAKARYA UNIVERSITY 
สถานที่จัดประชุม SAKARYA UNIVERSITY,Paris  จังหวัด/รัฐ Paris,France 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue October, 2018 and January 2019 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper