2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ องค์ประกอบของสัมฤทธิผลการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Components of Learning Achievement Outcome to be the Innopreneur) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1906-3180 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้สัมฤทธิผลการเรียนรู้ของมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องเชิงประจักษ์กับข้อมูลในบริบทจริง และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยันเพื่อสำรวจ ระบุ และยืนยันองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบ ซึ่งนำไปสู่การกำหนดชื่อและการให้คำนิยามองค์ประกอบของสัมฤทธิผลการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารองค์กรการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจำนวน 60 คน ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่มเพื่อระดมสมองจากผู้เรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรหัส 58 จำนวน 105 คน ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจจากผู้เรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรหัส 57 จำนวน 300 คน และขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจากผู้เรียนที่กำลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรหัส 58 และรหัส 59 จำนวน 380 คน เก็บข้อมูลวิจัยระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 ผลการวิจัยพบว่า สัมฤทธิผลการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ จำแนกเป็น 10 ตัวแปร ได้แก่ (1) สัมฤทธิผลด้านผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล เพื่อการเพิ่มพูนความมั่งคั่งและเสถียรภาพทางทางการเงิน (2) สัมฤทธิผลด้านนิสัย เพื่อการใฝ่ความเป็นเลิศ (3) สัมฤทธิผลด้านทักษะ เพื่อการปฏิบัติและการทำให้สำเร็จ (4) สัมฤทธิผลด้านทัศนคติ เพื่อการนำการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (5) สัมฤทธิผลด้านเครือข่าย เพื่อการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและความแข็งแกร่งทางธุรกิจจากการเพิ่มอำนาจในการต่อรอง (6) สัมฤทธิผลด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความสงบสุขในตนเองและสังคม (7) สัมฤทธิผลด้านองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม (8) สัมฤทธิผลด้านภาวะผู้นำ เพื่อการนำการเรียนรู้อย่างสอดประสานและเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืน (9) สัมฤทธิผลด้านความเป็นสากล เพื่อการบูรณาการเข้ากับท้องถิ่นอย่างมีอารยะ และ (10) สัมฤทธิผลด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อการพัฒนาช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างทรงประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สามารถอธิบายสัมฤทธิผลการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมได้ร้อยละ 57.749 และเป็นโมเดลที่ fit เนี่องด้วย มีค่า CFI เท่ากับ 0.996 ค่า TLI เท่ากับ 0.993 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.032 
     คำสำคัญ องค์ประกอบ สัมฤทธิผลการเรียนรู้ ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 
ผู้เขียน
587050002-8 นาง รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0