2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 587050002-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. RUCHIRAT PATANATHABUTR
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 113/2558 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) PROPOSED POLICY TO DEVELOP THE INNOPRENEUR OF THE COLLEGE OF GRADUATE STUDY IN MANAGEMENT, KHON KAEN UNIVERSITY 
รายละเอียด ป.เอก ภาคปกติ สาขา การบริหารการศึกษา (2.1) 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 15 ตุลาคม 2558 ผ่าน ตาม ปศ.บว.มข.ฉ. 113/2558 ลว. 15ต.ค. 2558 ตามเกณฑ์ประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ ตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 กรกฎาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.398/2559 ลว. 21 มิถุนายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 สิงหาคม 2559 ผ่าน “S” ครั้งที่ 1 ภาคปลาย/2558 ลว. 2 สิงหาคม 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.127/2560 ลว.10 ก.พ. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 21 มีนาคม 2560 turnitin 18%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 ธันวาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 652/2560 ลว. 30 พฤศจิกายน 2560
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 15 มกราคม 2561 เสนอ กก.คณะอนุมัติ เมื่อ 21 ก.พ. 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 มกราคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D ใบรับรอง วพ ?
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่ง ศศ.บศ. 718 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ.157/2560 ลว. 24 ก.พ. 2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ องค์ประกอบของสัมฤทธิผลการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Components of Learning Achievement Outcome to be the Innopreneur) 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1906-3180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ