2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of Cognitive Innovation to Enhance Knowledge Construction and Memory Process of Learners 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th International Conference on Educational Research: 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen University, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2558 
     ถึง 12 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1182-1195 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research was aimed at designing and developing the cognitive innovation that enhances knowledge construction and memory process of learners. The target group of the two study phases included: Phase 1): five experts who evaluated conceptual framework of cognitive innovation design; and Phase 2): three experts who evaluated the cognitive innovation efficiency in 3 aspects, content, multimedia, and design of cognitive innovation that enhances knowledge construction and memory process of learners. The Developmental Research Design Type 1 was applied, involving 3 processes, namely, the design, development and evaluation. We found that the design and development of the cognitive innovation that enhances knowledge construction and memory process of learners comprised the following main components: (1) Problem Base (2) Data Bank (3) Scaffolding (4) Center for Collaborative Learning (5) Center for Enhancing Memory Process. Experts proved that the cognitive innovation had content, multimedia, and design qualities that enhance knowledge construction and memory process of learners. 
ผู้เขียน
567050011-5 นาย ปรมะ แขวงเมือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0