2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Protective effect of a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif, member 13 haplotype on coronary artery disease 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Blood Coagulation & Fibrinolysis 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins 
     ISBN/ISSN 0957-5235 
     ปีที่ 28 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 286-294 
     บทคัดย่อ Genetic variations of a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif, member 13 (ADAMTS13) and von Willebrand factor (vWF) were related to ADAMTS13 levels. Reduction of ADAMTS13 activity may affect atherosclerotic progression. However, the associations of polymorphisms of these genes with coronary artery disease (CAD) are still unclear. This study, therefore, aimed to investigate the relationship of genetic variations and haplotypes of ADAMTS13 and vWF with CAD risk in Thais. A case–control study was performed in 197 CAD and 135 non-CAD patients. Genetic polymorphisms of ADAMTS13 (P475S, Q448E, rs2073932, P618A, A900V, S903L, rs652600, and rs4962153) and vWF (V1565L and Y1584C) along with ADAMTS13 activity, vWF antigen and vWF activity were examined in the patients. The vWF V1565L polymorphism was associated with increased ADAMTS13 activity, whereas none of ADAMTS13 polymorphisms or haplotypes was associated with its activity. Interestingly, haplotype analysis indicated that the QAGA or H4 haplotype of ADAMTS13 gene had a protective effect on CAD after adjustment for ABO blood group [odds ratio (OR) = 0.3, 95% confidence interval (CI) = 0.1, 0.6] and major CAD risk factors (OR = 0.3, 95% CL = 0.1, 0.7). However, the combination of H4 haplotype and the L allele of V1565L was not associated with increased ADAMTS13 activity when compared with the V allele. ADAMTS13 haplotype had an independent protective effect on CAD and genetic variation of vWF V1565L polymorphism modulates ADAMTS13 activity. 
     คำสำคัญ atherosclerosis, coronary artery disease, genetic variation, von Willebrand factor 
ผู้เขียน
547100023-9 น.ส. ศุภกัญญา ลาสม [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0