2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559 The 4th Suan Sunandha Academic National Conference on “Research for Sustainable Development” 2016 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 สิงหาคม 2559 
     ถึง 26 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 302-311 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การแก้ปัญหา นับว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล การแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการเรียนรู้มีประสิทธิผลในการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และเพื่อหาคุณภาพของเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้แบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Design) แบบทดสอบกลุ่มเดียววัดผลหลังการทดลอง (One-Shot Case Study) กรอบแนวคิดการวิจัยคือพัฒนาเกมการเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของเวียร์ (Weir, 1974) ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ขั้นเสนอวิธีคิดแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ บูรณาการผสมผสานเข้ากับเกมการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้เกมการเรียนรู้จะสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา และส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้ในขณะที่ผู้เรียนมีความสนุกในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ผลจากวิจัยคือ ได้เกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 
ผู้เขียน
575050148-5 นาย ธนกฤชช์ โยมไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0