2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP จากร้านสะดวกซื้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1788-1795 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินค้า OTOP จากร้านสะดวกซื้อ ปัจจัยส่วนบุคคลและลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินค้า OTOP ที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นในส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ศึกษาเป็นการทำวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยเลือกพื้นที่ในการศึกษาจากร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิดทำการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจำนวนประชากรมากที่สุด 5 ลำดับแรกของภูมิภาค จำนวน 400 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งทาง Offline และ Online ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี รายได้อยู่ในช่วง 15,001-35,000 บาทต่อเดือน มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนโดยส่วนใหญ่ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความรู้ในสินค้า OTOP ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สินค้า OTOP ที่กลุ่มตัวอย่างเคยซื้อมากและบ่อยที่สุด คือ อาหาร วัตถุประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP คือ ซื้อเพื่อใช้เองส่วนตัวหรือในครัวเรือน ส่วนข้อมูลระดับความคิดเห็นในส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลมากที่สุดในแต่ละด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตัดสินใจซื้อ OTOP จากตรารับรองคุณภาพบนฉลาก ด้านราคา ได้แก่ ตัดสินใจซื้อ OTOP ที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับปริมาณที่ได้รับ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ เลือกซื้อสินค้า OTOP ในร้านที่มีสินค้าให้เลือกมากเพียงพอ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ได้แก่ ซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ให้ลองสินค้านั้นแล้วเท่านั้น รองลงมา คือ เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่มีข้อมูลในสื่อหรือการรีวิว ซื้อสินค้าจากการออกร้านในงานกาชาดและคำแนะนำจากผู้ขาย คำสำคัญ : ร้านสะดวกซื้อ ส่วนประสมทางการตลาด สินค้า OTOP  
ผู้เขียน
575740436-7 นาย ศุภณัฐ จันทร์แจ่ม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0