2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น THE INFIUENCING OF SERVICE MARKETING MIX DECISION TO BUY CONDOMINIUM IN KHONKAEN MUNICIPALITY KHONKAEN PROVICE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 The National and International Conference on Business Management and Innovation 2016 (NICBMI 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประเทศไทย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่) ISSN 2408-0861 
     หน้าที่พิมพ์ 1415-1422 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศึกษาโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 385 คน ใช้วิธีสุ่มเลือกแบบสะดวก เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ(Product) ราคา(Price) สถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย(Place) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการให้บริการ(Process) ประสิทธิภาพการให้บริการ(Productivity and Quality) พนักงานที่ให้บริการ (People) และลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) The purpose of independent study consists from customer requirement to buy Condominium in Khonkaen Municipality amount 385 samples. The samples were surveyed by questionnaire. Then processed by SPSS program, percentage, frequency, using mean and standard deviation. The study found those determine service marketing mix factors customers requirement to by condominium in Khonkaen Municipality Khonkaen provice in a hight level were product, price, place, promotion, process, productivity and quality, people and physical evidence.  
ผู้เขียน
575210086-1 น.ส. ตุลยา พิมพ์เสริฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2