2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ร้าน ที ซี เอช คาร์แคร์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย THE STUDY OF CUSTOMER’S BEHAVIOR AND SATISFACTION OF TCH CAR CARE AT MUANG DISTRICT, NONG KHAI PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 The National and International Conference on Business Management and Innovation 2016 (NICBMI 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประเทศไทย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่) ISSN 2408-0861 
     หน้าที่พิมพ์ 1683-1691 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้าน ที ซี เอช คาร์แคร์ อ.เมือง จ.หนองคาย ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจากส่วนประสมการตลาดบริการ (8Ps) และศึกษาระดับความพึงพอใจลูกค้าที่มาใช้บริการ วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เคยใช้บริการร้านที ซี เอช คาร์แคร์ จำนวน 398 คน ผลวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีทัศนคติพึงพอใจระดับมากทุกด้าน ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง กันพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน พฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกันพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน This research aims to study Personal factor and behavior of users at TCH Car care Muang district, Nong Khai province to affect decision use of the marketing mix Service (8Ps) and study the satisfaction level of the customers from simple 398 customers. The results of the research showed the high level on marketing mix. Demographic had different significant on marketing mix at .05 level of significant. The different behavior had no different satisfaction on marketing mix in term of product or service. 
ผู้เขียน
575210092-6 น.ส. รุจิรา ตันเทอดทิตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2