2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านอาหารญี่ปุ่น บริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2559 
     Issue (เล่มที่) ISSN2408-0861 
     หน้าที่พิมพ์ 1328-1334 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดบริการ (8Ps) ของร้านอาหารญี่ปุ่น บริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 386 ราย โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซึ่งมาใช้บริการเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อเดือน จะให้ความสำคัญกับด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านประสิทธิภาพและคุณภาพมากเป็นพิเศษ (2) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซึ่งมาใช้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ จะให้ความสำคัญกับด้านประสิทธิภาพและคุณภาพมากเป็นพิเศษ (3) ผู้บริโภคที่มาใช้บริการหลังเวลา 18.00 น. จะให้ความสำคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดมากเป็นพิเศษ ส่วนผู้ที่มาใช้บริการก่อนเวลา 18.00 น. จะให้ความสำคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านประสิทธิภาพและคุณภาพมากเป็นพิเศษ (4) ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซึ่งรับประทานอาหารครั้งละ 151-300 บาท จะให้ความสำคัญกับส่วนประสมการตลาดบริการด้านประสิทธิภาพและคุณภาพมากเป็นพิเศษ 
ผู้เขียน
575210081-1 น.ส. ชนนิกานต์ สิทธิศักดิ์นวกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2