2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่และปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้ใช้บริการโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 
     ถึง 25 กันยายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2120-2124 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่และปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้ใช้บริการ โรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้ใช้บริการในโรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการโรงอาหาร ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 400 ราย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีความถี่ในการรับประทานเบเกอรี่ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ อยู่ที่ 1 – 2 ครั้ง ผู้ตัดสินใจเลือกบริโภคเบเกอรี่ด้วยตนเอง ระดับความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคของผู้ตอบแบบสอบพบว่าให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดคือ รสชาติ 
ผู้เขียน
575740190-3 น.ส. ปทมวรรณ ทองนพเนื้อ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0