2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้คำศัพท์ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของผู้ใช้ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร สารสนเทศศาสตร์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
ผู้เขียน
537080011-4 น.ส. นภัสกร กรวยสวัสดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0