2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 537080011-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นภัสกร กรวยสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAPASSAKORN KRUAYSAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 83/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การบูรณาการแนวคิดของปัจเจกวิธาน (Folksonomy) ในการสร้างหัวข้อเรื่องสำหรับทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Integrating Folksonomy Concept in Building Subject Heading for Information Resources in the fields of Business Administration and Economics 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 508/2554 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 383/2559 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 พฤษภาคม 2555
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 พฤษภาคม 2555 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 23 ธันวาคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 ตุลาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว ลำปาง แม่นมาตย์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 383/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ พฤติกรรมการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้คำศัพท์ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของผู้ใช้ 
ชื่อวารสาร สารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2559 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ