2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE INFLUENCE OF PERCEIVED SERVICE QUALITY ON INTENTION TO USE PRIVATE HOSPITAL SERVICES  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2016 in Milan (ABSRC 2016 Milan) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม GEA College 
     สถานที่จัดประชุม Novotel Linate Milano 
     จังหวัด/รัฐ Milan, ITALY 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2559 
     ถึง 21 ตุลาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2016 
     Issue (เล่มที่) 50 
     หน้าที่พิมพ์ 22 
     Editors/edition/publisher prof. Dr. Adja Fosner 
     บทคัดย่อ Five dimensions of perceived service quality: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) can be beneficial in creating identity to hospitals and helping service users differentiate a hospital service quality from others. An attempt to create such identity is made in order to build intention to use hospital services among patients or service users. Therefore, this research aims to study the influence of five dimensions of perceived service quality Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) on intention to use private hospital services. By conducting a survey with 385 research participants in Thailand, this research has found that both reliability and assurance dimensions which affect intention to use services. These results can serve as guidelines in designing marketing strategies so as to gain a competitive edge in health-care industry.  
ผู้เขียน
575210083-7 นาย ฐานุเศรษฐ โชคพิริยวัชร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2