2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FACTORS AFFECTING RESIDENTIAL SOLID WASTE COLLECTION AND PROCESSING IN YENNINH SUBDISTRICT, YEN KHANH DISTRICT, NINHBINH PROVINCE, VIETNAM  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 40th National Graduate Research Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Prince of Songkla University 
     สถานที่จัดประชุม Prince of Songkla University 
     จังหวัด/รัฐ Hat Yai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2559 
     ถึง 21 ตุลาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 40 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 728 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The objective of the study was to determine factors affecting to residential solid waste (RSW) collection and processing of in Yenninh subdistrict, Ninh Binh province, Vietnam. The simple random sample was selected and the sampling was collected by the formula of Taro Yamane with e = 10%. Based on survey data of 160 households in Yenninh, and secondary data collection then using exploratory factor analysis (EFA); the study indicated 20 factors including fee scale, collectors scale, waste collection scale and waste processing scale and the analyze results shows that there are 16 factors affecting collection and processing RSW: (1) payment place, (2) time of fee collecting, (3) payment way, (4) frequency of fee collecting, (5) quantity of collectors, (6) enthusiasm and responsibility of collectors, (7) capacity of collectors, (8) protective clothing, (9) garbage collecting tools, (10) frequency of waste collection, (11) waste collection time, (12) cleanness after waste collection, (13) modernization of transport delivery, (14) rapidity and cleanness of transport delivery, (15) time of delivery, (16) distance to treated area. 
ผู้เขียน
585100032-8 Mrs. HOANG THI HANG [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0