2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารนักบริหาร (Executive Journal)  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Bangkok University 
     ISBN/ISSN 0125-4960 
     ปีที่ 36 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 89-101 
     บทคัดย่อ บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นแนวคิดที่ทำให้ตราสินค้ามีบุคลิกภาพดังเช่นผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคอาจเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึก และตัวตน กับบุคลิกภาพตราสินค้าซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้า บทความนี้เสนอการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับการวัดบุคลิกภาพตราสินค้า โดยนำเสนอ 2 ประเด็น คือ ความเป็นมาของแนวคิดบุคลิกภาพตราสินค้า และแนวคิดการ วัดบุคลิกภาพตราสินค้า ผลจากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญต่อการ สร้างตราสินค้า ทั้งนี้ ผู้บริโภคจะเชื่อมโยงตัวตนกับบุคลิกภาพตราสินค้าซึ่งทำให้ธุรกิจอาจใช้บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นเกณฑ์ ในการแบง่ กลุม่ ผูบ้ ริโภค เพื่อนำเสนอสินคา้ ใหต้ รงตามความมุง่ หวัง ดังนั้น แนวคิดบุคลิกภาพตราสินคา้ จึงนา่ สนใจตอ่ การนำไปใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ Abstract Brand personality is a concept to personalize a brand. Certain customers may connect their emotion, feeling and characters to a brand personality, thereby increasing consumption demand. This article reviews the recent literature associated with evaluating brand personality. The results are presented in two aspects: background of brand personality, and brand personality evaluation. The findings suggest that the brand personality is of an important role in creating a brand. It is likely that the customers may connect themselves to a product presented with a brand personality; thus, a business may use the created brand personality to categorize its customers to respond to customers’ need. Therefore, the concept of brand personality may be interestingly used to increase business competition. 
     คำสำคัญ Brand, Brand Personality, Brand Personality Scale, Consumption of Sign 
ผู้เขียน
557210009-1 ว่าที่ ร.อ. ศรัณย์ อมาตยกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 5