2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Exosomes from EBV-Infected Lymphocytes in Cervical Lesions Induced Interferon-Related Gene Expression in Dendritic Cells  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd ICGEB Workshop on Human Papillomavirus: from Basic Biology to Cancer Prevention 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Department of Microbiology, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong 
     สถานที่จัดประชุม Kai Chong Tong, G/F, School of Public Health Building, Prince of Wales Hospital, Shatin, HKSAR, China. 
     จังหวัด/รัฐ Hongkong, China 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 10 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 52 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Introduction Epstein-Barr virus (EBV) products released from the infected cells via exosomes can induce biological changes in recipient uninfected cells. Persistent infection of EBV and Human papillomavirus (HPV) has been linked to development of multiple malignancies, however, the role of EBV in HPV-associated cervical cancer is poorly understood. This study aimed to determine the association of EBV infection with HPV-associated cervical carcinogenesis and to investigate the possible contributing role of EBV in development of cervical lesion. Methods EBV DNA and HPV DNA were determined in 82 no squamous intraepithelial lesions (noSILs), 85 low-grade SILs (LSILs), 85 high-grade SILs (HSILs) and 40 squamous cell carcinoma (SCC) samples using polymerase chain reaction (PCR). EBV localization was determined by in situ hybridization. EBV-modified exosomes were isolated from supernatant of wild type EBV-infected lymphoblastoid cell lines (LCLs) culture using ultracentrifugation and transferred to recipient cells: HPV16 E6/E7-transduced keratinocytes or monocyte-derived dendritic cells (moDCs). EBER1 and interferon (IFN)-related gene expression in recipient cells were determined by RT-PCR. Results EBV DNA was found in 13.4%, 29.4%, 49.4% and 35.0% of noSIL, LSIL, HSIL and SCC, respectively. The prevalence of HPV–EBV co-infections was significantly higher in all grades of lesions than in noSIL samples (p < 0.05), i.e. noSIL (1.2%), LSIL (18.8%), HSIL (41.2%) and SCC (30.0%). EBV was mainly in lymphocytes infiltrating in stroma of cervical lesions. In vitro study demonstrated that EBV-modified exosomes were internalized into recipient cells. EBER1 but not EBER2 was found in recipient cells. Nonetheless, EBER1 from EBV-modified exosomes could not induce IFN-related gene expression in HPV16 E6/E7-transduced keratinocytes. However, expression of some IFN-related genes was increased in moDCs after incubation with EBV-modified exosomes for 24 hours. Conclusion EBV-infected lymphocytes infiltrating in cervical lesions may play an indirect role in cervical cancer progression by modulating microenvironment via exosomes and mediator secretion. Keywords: Human papillomavirus, Epstein-Barr virus, cervical cancer, exosomes  
ผู้เขียน
537070011-0 น.ส. สิรินาถ อารมย์เสรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
515070004-1 นาย ปิยะวุฒิ แสวงผล
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0